top of page
  • Writer's pictureForum Cogito

Peter Sloterdijk – forteller og medisinmann – diagnostiker og anagnostiker

Updated: Jan 8, 2020


Les Ole Harald Dahls artikkel om Peter Sloterdijk - tidligere publisert i Cogito nr 27 og 28.skrev Peter Sloterdijk seg for alvor inn i filosofihistorien. Denne utgivelsen

har blitt det verket som har solgt mest i den filosofiske sjanger i det

tysktalende sprakomradet etter andre verdenskrig. Der drofter og kritiserer

Sloterdijk filosofien i den moderne, akademiske tradisjonen. Han fremstiller

disiplinen som en prestasjonskultur for en elite med sarskilte anlegg

for kompliserte abstraksjoner og evne til a absorbere store mengder slike

fremstillinger. Han hevder at den som akademisk tradisjon har blitt en

ren referansekultur for en sarskilt elite med spesielle forutsetninger.

– Fra denne sin kritiske posisjon, har Sloterdijk droye tjuefem ar etter suksessen,

arbeidet seg frem til lansering av en fornyet humanisme med publiseringen

av boken Du musst dein Leben andern i 2009. Om denne nye sloterdijkske

humanismen, som han selv kaller .Anthropotechnik., kommer

til et gjennombrudd, vil de konfliktskapende religioner miste sin aktualitet

og gyldighet, hevder forfatteren. Han sammenligner sin .Anthropotechnik

. med Freuds psykoanalyse, og sier at der hvor psykoanalysen griper

tak i det fortrengtes tilbakevending, der vil .die Anthropotechnik. gripe

tak i det ikke forstattes tilbakevending, som det na kan oppleves i var

nyreligiose tid. Da vil religionene bli unodvendige, overflodige og uhensiktsmessige. – Her star det 21.arhundrets menneske overfor en ny kognitiv mulighet.

Og skal det gripe denne muligheten, star det i behov av å utvikle en ny treningskultur – en psykologisk øvings og treningskultur som ogsa den filosofisk og vitenskaplig

orienterte bevissthet kan profittere pa. – Dette er forste del av en artikkel hvor Ole Harald Dahl gir en introduksjon til den sloterdijkske anthropotechnik.

Del 1

Del 2

#Artikler #TidsskriftetCogito #Generelt

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi bringer her første del av Petter Jørgen Omtvedt fremstilling av Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832) og hans bidrag til den holistiske tradisjonen. Samtalen foran i dette nummeret kan med fordel l

bottom of page